0

రెడ్ క్రాస్ మరియు సుశృత ప్రజా వైద్యశాల వారి ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం

2

రెడ్ క్రాస్ మరియు సుశృత ప్రజా వైద్యశాల వారి ఆధ్వర్యంలోఈరోజు 9.30 am to 12:30 am వరకు రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించబడింది, ఈ వైద్య శిబిరంలో సుశ్రుత ప్రజా వైద్యశాల ఎండీ డాక్టర్ ప్రతిభా గారు మరియు రెడ్ క్రాస్...